Winkelmandje

Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwikkelen en/of vervaardigen van zaken alsmede alle overeenkomsten van koop en verkoop, van Display op maat, gevestigd te Schiedam, hierna te noemen “DOM”

2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Onder “opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het ontwikkelen of produceren van (maatwerk)zaken.

5. Onder deze “zaken” worden zowel verstaan door DOM uit voorraad te leveren zaken als zaken die in opdracht worden vervaardigd.

6. Door DOM te vervaardigen of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door DOM gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien DOM uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan DOM een opdracht verstrekt of een order plaatst, is DOM eerst aan deze opdracht of order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. DOM is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra DOM – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden DOM eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
1. Alle aanbiedingen en offertes van DOM zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft DOM het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DOM niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is DOM gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van DOM zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van DOM en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan DOM te worden geretourneerd.

8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor DOM (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door DOM ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is DOM gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal DOM de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vaste vergoeding.

2. Indien partijen zijn overeengekomen dat DOM de opdracht zal uitvoeren tegen een uurtarief, is de vergoeding die door DOM bij de wederpartij in rekening wordt gebracht berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van DOM.

3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is DOM gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief.
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DOM het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van DOM.
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en volledig zijn en op de door DOM gewenste wijze aan DOM ter beschikking stelt;
b. hij alle onderdelen, materialen, halffabricaten e.d., waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan DOM ter beschikking stelt.

2. De wederpartij vrijwaart DOM voor aanspraken van derden.

3. DOM zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en bescheiden vertrouwelijk behandelen, alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en deze gegevens of bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. DOM is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens of bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van H.v.H. of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan DOM. verstrekte gegevens en bescheiden.

4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is DOM gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en DOM nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van DOM om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien DOM haar leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. DOM is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door DOM kan worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de fabriek van DOM verlaten of het moment waarop DOM aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. Levering vindt plaats door afgifte van de goederen aan koper of de vervoerder, die met de expeditie of het vervoer is belast. Vervoerskosten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen. Ongeacht de wijze van vervoeren geschiedt het reizen van de goederen steeds voor risico van de koper. Indien koper aan verkoper vervoermiddelen ter beschikking stelt, blijft het risico van schade aan zowel de te leveren goederen als het voertuig voor risico van koper.

5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is DOM gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij DOM uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij DOM binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren of dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.

6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. DOM heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor DOM een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

7. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.

8. DOM kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.
1. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal DOM met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de opdracht. DOM zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor het overeengekomen honorarium en de overeengekomen opleveringstermijnen. Indien de uitvoering van de opdracht ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft DOM in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

2. De wederpartij zal iedere conceptversie van door DOM te vervaardigen bescheiden of prototypen steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan H.v.H. kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept of prototype door DOM aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. DOM is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring voor de definitieve versie van het ontwerp ondertekent. De 3 wederpartij mag de vervaardigde bescheiden of ontwerpen pas gebruiken, nadat DOM de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.

3. Ingeval DOM in reeds goedgekeurde bescheiden of ontwerpen nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is DOM gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die
niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen DOM en de wederpartij overeengekomen te worden. DOM is eerst gebonden aan mondelinge afspraken
nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra DOM – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze
afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1. Ten aanzien van de door DOM. in opdracht te ontwikkelen of te vervaardigen zaken is DOM gehouden de wederpartij mede te delen dat de
werkzaamheden zijn afgerond en geleverd kunnen worden.
2. De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de
wederpartij de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor
goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de
gebruiksklare ter beschikking stelling van de zaken niet heeft gereclameerd bij DOM of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken – voor zover
mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een
behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze zaken.

5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de zaken constateert, zijn
hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, maten of kleuren te vermelden op de vrachtbrief of de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan DOM te melden.

2. Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan DOM te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan DOM is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

4. Bestelde zaken worden in de bij DOM voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van DOM. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. De wederpartij dient DOM in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan DOM te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door DOM te bepalen wijze.

8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt
1. DOM zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd.

2. DOM staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. DOM garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

4. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal DOM kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak. Een en ander ter keuze van DOM. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
1. DOM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet-levering door verkopers leveranciers aan verkoper 4 en voor gebreken aan het door verkoper aan koper geleverde, voor zover deze aansprakelijkheid verder gaat dan de aansprakelijkheid van verkopers leveranciers aan verkoper, indien deze voortvloeit uit een geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van verkopers leveranciers. Voorts aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid voor niet-levering wegens overmacht, waarbij overmacht dient te worden verstaan als omschreven in Artikel 5.1.

2. Indirecte of verdere schade komt nooit voor vergoeding in aanmerking, en aansprakelijkheid voor zodanige schade wordt niet aanvaardt door verkoper.

3. Verkoper verleent generlei garantie terzake van de werkingen of toepassingsmogelijkheden van de geleverde goederen. De koper dient zichzelf tijdig door middel van daartoe geëigende proefnemingen en keuringen te vergewissen van de geschiktheid van de producten voor de door hem beoogde doeleinden. Elke aansprakelijkheid wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien verkoper zaken in opdracht of op verzoek van koper bouwkundig installeert, is de verkoper niet aansprakelijk indien installatie niet op eerste gezicht onmogelijk blijkt te zijn, doordat bv. leidingen of kabels ter plekke aanwezig zijn of het materiaal waarop/waarin/waaraan (verkochte) producten bevestigd moeten worden afwijkende eigenschappen blijkt te bezitten, tenzij de koper voor het aangaan van de overeenkomst verkoper hierop heeft gewezen.

5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van aan verkoper ter bewerking afgegeven goederen; koper dient deze zelf voldoende te verzekeren.

6. Verkoper is niet aansprakelijk voor evt. benodigde vergunningen betreffende de bouw- en/of sloopwerkzaamheden en/of precariorechten. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor een evt. benodigde bouwvergunning en/of de benodigde bouwtekeningen en/of benodigde constructieberekeningen. Het aanvragen van vergunningen kan door koper tegen een overeengekomen vergoeding uitbesteed worden aan verkoper.
1. DOM is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan DOM een wettelijke vertragingsrente verschuldigd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door DOM betaling alsnog uitblijft, is DOM bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gerekend volgens de aanbevelingen van de Cie. Voorwerk II, dan wel conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.

6. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door DOM eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van DOM te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op DOM. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
1. DOM is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan DOM een wettelijke vertragingsrente verschuldigd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door DOM betaling alsnog uitblijft, is DOM bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gerekend volgens de aanbevelingen van de Cie. Voorwerk II, dan wel conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.

6. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door DOM eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van DOM te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op DOM. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
1. DOM is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door DOM in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, bescheiden e.d. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan DOM voorbehouden.

3. De wederpartij is niet gerechtigd de door DOM geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOM.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is DOM gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of DOM, is DOM gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van DOM wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van DOM, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van DOM. 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van DOM en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, gebrek aan grondstoffen, materialen of halffabricaten e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens DOM tot aan dat moment na te komen.
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan DOM een door DOM nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door DOM gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. H.v.H. is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. DOM is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

3. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten direct opeisbaar en is DOM gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. DOM is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is DOM gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van DOM te vergoeden.
1. Op de tussen DOM en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar DOM is gevestigd, zij het dat DOM altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is DOM gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Download hier de digitale PDF van onze Algemene leveringsvoorwaarden

Inloggen

Product in een andere maat?

Laat uw telefoonnummer achter, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!